" انواع آسفالت حفاظتی - شرکت خورشید راه

انواع آسفالت حفاظتی

انواع آسفالت حفاظتی برای غیر قابل نفوذ کردن بستر راه، افزایش مقاومت سایشی و لغزشی آن و نیز بهسازی موقـت رویـه هـای موجود آسفالتی و بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع آسفالت حفاظتی به علت سرعت و سهولت اجرا و نیاز محدود بـه ماشـین آلات و تجهیزات آسفالتی، در مقایسه با آسفالت گرم، بسیار مقرون به صرفه است.

کاربرد انواع آسفالت حفاظتی

کاربرد انواع آسفالت حفاظتی در صـورت اسـتفاده از قیرهای معمولی بدون مواد افزودنی به ترافیک سبک و متوسط محدود می گردد و هر یک نیز بـه منظـور خاصـی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- رویه آسفالت سطحی

در راه هایی که احداث رویه های بتنی یا بتن آسفالتی از نظر فنی و اقتصادی و با توجه به ترافیک موجود و آینده قابل

توجیه نیست، بعد از اجرای لایه های زیر اساس و اساس شنی، آن را با یک یا دو لایه آسفالت سطحی روسازی می کنند.

۲- افزایش مقاومت سایشی

جرای آسفالت حفاظتی مقاومت سایشـی راه هـای شـنی را افـزایش مـی دهـد و از کـاهش ضـخامت رویـه شـنی و جـدا

شـدن سنگدانه های ریز و درشت آن از بستر راه جلوگیری می کند و در نتیجه دوام و تاب آوری آن را بهبود می بخشد.

انواع آسفالت حفاظتی

۳- افزایش مقاومت لغزشی

سطوح آسفالتی قیر زده و لغزنده، به علت فقدان مقاومت لغزشی، به ویژه بعد از بارندگی و هنگام خیس بودن سطح

راه و یـا جمـع شدن آب حاصل از نزولات جوی برای استفاده کنندگان از راه، حوادث زیان باری ایجاد می کند.

اجرای آسفالت سطحی در ایـن راه هـا موجب افزایش مقاومت لغزندگی و در نتیجه افزایش ایمنی ترافیک می شود.

۴- آب بندی رویه راه

ورود و نفوذ هوا و آب از طریق فضای خالی در رویه های آسفالتی حتی برای راه های جدیدالاحداث، از عوامل اصلی آسیب دیـدگی محسوب می شود.

اجرای آسفالت حفاظتی روی این سطوح، فضای خالی و حفره های موجود سطحی را مسدود کـرده و از نفـوذ آب و

هوا به قشرهای آسفالتی و غیر آسفالتی لایه های روسازی و زیرسازی جلوگیری می کند.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات به روز برای انجام پروژه‌های مختلف با ورود به سایت road construction مراجعه کنید

۵- روسازی مرحله ای

در راه های با ترافیک کم، می‌توان در نخستین مرحله اجرای طرح از آسفالت سطحی استفاده کرد و در مراحل بعدی و با

افـزایش ترافیک، آن را با لایه های آسفالتی و روکش تقویت کرد.

امتیاز استفاده از این روش آن است که قبل از اجرای لایه های بتن آسـفالتی، هرگونه نقص و خرابی ایجاد شده در سطح

راه اصلاح و سپس می توان نسبت به اجرای بتن آسفالتی اقدام کرد.

۶- بهسازی راه

رویه های آسفالتی را که به مرور زمان اکسیده و فرسوده شده، ولی نواقص اساسی و سازه ای ندارند، می توان با

آسفالت حفاظتی و با صرف هزینه کمتری بهسازی کرد.

انجام آسفالت حفاظتی در این موارد و بعد از عملیات اصلاحی و ترمیم از قبیل لکـه گیـری، درزگیـری تـرک هـا، تسـطیح

فـراز و نشیب ها و سایر تعمیرات سطحی، قابلیت خدمت دهی را افزایش می دهد و علاوه بـر آن سـطح یکنـواختی را

بـرای رویـه راه تـأمین می کند.

۷- افزایش خاصیت بازتابندگی رویه راه

سطوح تیره رنگ رویه های سیاه آسفالتی به علت محدود کردن وسعت دید برای رانندگان وسایل نقلیـه در شـب خطراتـی ایجـاد می کند.

این نقص عمده با اجرای یک قشر آسفالت سطحی با مصالح شفاف و روشن که به طور صحیح طرح و اجرا شده باشـد مرتفـع می شود.

لیکن این بدان مفهوم نیست که عملیات خط کشی و دیگر موارد ایمنی اجرا نشود.

انواع آسفالت های حفاظتی

آسفالت های حفاظتی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند و هر یک به منظور خاصی مورد استفاده قرار می گیرند

سطحی یک یا چند لایه ای

سیلکوت ها یا اندودهای آب بند

مخلوط های آسفالتی قیرابه ای مانند دوغاب قیری و میکروسرفیسینگ

غبارنشانی و روغن پاشی راه (جلوگیری از گرد و غبار و تثبیت راه های خاکی)

اجرای آسفالت های حفاظتی

بیشتر بخواید

در حقیقت اینطور نیست و در کل عملیات و شرح مختصری از راهسازی موارد زیادی وجود دارد که در این سایت بهتفکیک به بیان مراحل مختلف این امر می‌پردازیم.