" راهسازی و علم اجرای دقیق نکات فنی - شرکت خورشید راه

پروژه راهسازی رشته مهندسی عمران

دانشجوبان عمران  پروژه راهسازی که یک درس مهم ۱ واحدیه رو بعد از گذراندن درسهای راهسازی و مهندسی ترابری میتوانید بردارید.

در پروژه راهسازی استاد راهنما یک نقشه‌ی توپوگرافی از شما می خواهد که می‌توانید از سامانه نفشه برداری تهیه کنید.

و بعد در نقشه ۲ نقطه رو به عنوان مبدا و مقصد مشخص کنید و شما با توجه به اصولی که در راهسازی یاد گرفتین باید راه رو بین دو نقطه بکشید و خواسته‌هایی

مانند موارد زیر رو توی پروژتون محاسبه و طراحی کنید:

۱.     مسیر یابی روی نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس ۱:۲۰۰۰).

۲.     رسم پروفیل طولی با کلیه جزئیات .

۳.     طراحی قوسهای افقی.

۴.     طراحی قوسهای قائم.

۵.     پروفیلهای عرضی.

۶.     محاسبه حجم عملیات خاکی.

۷.     رسم منحنی بروکنر.

۸.     رسم پلان راه و ابنیه فنی.

۹.     طرح روسازی راه.

۱۰.تهیه فهرست مقادیر.