" قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت - شرکت خورشید راه

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت :طرفین قرارداد به هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت باید اول طرفین قرارداد به صورت دقیق تعیین شده و رابطه آن ها با یکدیگر نیز کاملا تعریف شده باشد. طرفین قرارداد ممکنست اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت خواهد داشت. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل کنند و توصیه میشود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد یا هردو طرف شخص حقوقی باشند، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت خیلی بالاتری خواهد داشت.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت ، دارای خدماتی می باشد که پیمانکار باید حین و بعد از اتمام قرارداد انجام بدهد.  در این قسمت باید کامل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه انتظارالتی خواهد داشت و میخواهد پیمانکار چه خدماتی را برای او  انجام بدهد.  در موضوع قرارداد پیمانکار اجرا آسفالت باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرا پروژه با جزئیات کامل نوشته شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره نماید.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت که توسط کارفرما تعیین خواهد شد و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده خواهد شد و در آخر بر روی مبلغ نهایی توافق صورت میپذیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت است و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسر، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و  غیره در نظر گرفته بشود که میتواند به طور کل در متن قراداد گفته بشود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت پیوست شود و یا در متن به آن اشاره شود. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده است (برای بحث تورم و تعدیل) بهترست نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره کند.

نحوه پرداخت

بعد از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت باید چگونگی روند پرداخت­ها هم توضیح دهد.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیق مشخص بشود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی بشود. هرچه این مرحله دقیقتر و با جزئیات بیشتر باشد در آینده از اختلافات احتمالی کم می شود. کارفرما باید دقیق مشخص نماید که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می نماید، این پرداخت میتواند بصورت نقدی  و یا اوراق  و یا به هر طریق دیگر، که باید مشخصات در متن قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت به آن اشاره بشود.

اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

همیشه در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت مدارک و اسنادی از سمت کارفرما به پیمانکار تحویل داده خواهد شد و یا زمان مشخص برای تحویل آنها تعیین میشود. در شرایط ممکنست مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد ، توسط کارفرما یا پیمانکار دیگر انجام شود، و یا کارفرما انجام آنها را به عهده گیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده می شود و در قرارداد ذکر میشود.

مشخصات فنی

در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت بخشی از متن قرارداد  به گفتن مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص مییابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و به کارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می نماید و نمیتواند کلی گویی در باره مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود کند. از سویی دیگر ممکنست کارفرما تقاضا به کارگیری مصالح خیلی گران یا خاص را داشته باشد که مخصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکارست (PC و یا EPC) مشکلات عمده ای برای پیمانکار ایجاد مینماید.

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

مدت انجام کار

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف میان پیمانکار اجرا آسفالت و کارفرما است. این موارد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قراداد پیمانکاری اجرا آسفالت باعث بروز دعوا و اختلافات خواهد شد. در این بند باید به طور دقیق مدت زمان انجام کار بروز ، تاریخ شروع و پایان مشخص بشود. باید نوع و معنای روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین شود. نحوه جریمه تاخیر پیمانکار اجرا آسفالت نیز در این بند مشخص می شود. مشخص نمودن روزهای کاری و تعطیل کارگاه میتواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کم نماید. برای مثال برخی از کارفرمایان حق هیچ گونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نخواهند داد و  یا بعضی از آنها روزهای مشخص مثل عاشورا و یا عید نوروز را بصورت مشخص برای تعطیلی در قرارداد به طور تبصره قید می نمایند.

نگهداری از کارهای انجام شده

در قرارداد پیمانکار اجرا آسفالت که هم زمان قرارداد نسبتا طولانی است و هم کارگاه مکان بسته ای نبوده و معمولا امکان ایجاد خسارت بکارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود خواهد داشت، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه به صورت دقیق در این بند مشخص بشود.

تعهدات پیمانکار

این بند اصلی ترین بند در قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت می باشد. در اصل وظایف اصلی پیمانکار اجرای آسفالت در این بند مشخص خواهد شد. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بودست، اصلی ترین تعهد پیمانکار اجرای آسفالت می باشد. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد شود که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفت و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش نماید. در این بند تمام تعهدات پیمانکار اجرا آسفالت مانند اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به صورت دقیق مشخص میشود.

موارد فسخ قرارداد

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت معمولا عملی می باشد که درصورت وقوع از سوی پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد. توجه نمایید که قراردادها میتوانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شوند و پیمانکار میتواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست کند. ولی به طور کل مواردی مثل تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری اجرای آسفالت به شخص دیگر بطور کل، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرا دقیق تعهدات قراردادی و قانونی خواهد توانست برای کارفرما حق فسخ ایجاد نماید. معمولا پیمانکار  میتواند مواردی مثل تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بودست یا تاخیر در پرداختها را حقی برای فسخ قرارداد ازسوی خود قرار بدهد. در نوشتن مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را کنند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و تایمی که  از طرف پیمانکار و امضای این مفاد میتواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین رساند.

موارد متفرقه

این بند برای کم شدن مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آنها کمتر می باشد به طور  موارد متفرقه میتواند در متن قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت گنجانده بشود. دقت نمایید که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتر نوشته شود در آینده از اختلافات کم می شود و راه را بر افراد سودجو خواهد بست.

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهایی که به طور  وضعیت پرداخت میشوند، که قرارداد  معمولا از این جمله هست، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می شود. این بند به این معناست که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت مینماید و درصدی از آن را به برای  اطمینان از اجرای درست کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه میدارد. این مبلغ بعد ازاتمام کار از سوی کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد و به حساب پیمانکار واریز می شود.