" لایه های جاده سازی و معرفی 1 شرکت پیمانکاری با سابقه درخشان

لایه های جاده سازی

در تمامی راه‌ها و جاده‌ها لایه های جاده سازی یکی از مهمترین بخش‌های هر مسیری می‌باشد.

ما در ادامه این مطلب لایه های جاده سازی به بیان و تفصیر و بررسی تمامی این موارد می‌پردازیم و تحلیل می‌کنیم.

بطور کل ترتیب لایه های جاده سازی و روسازی راه از بالا ترین لایه تا پایین ترین لایه شامل موارد زیر می باشد

آسفالت توپکا ( رویه )
اندود سطحی ( تک کت )
آسفالت بیندر ( آستر )
اندود نفوذی ( پریمکت )
بلک بیس
اساس
زیر اساس
رسیدن به بستر روسازی یا همان خط سابگرید
لایه های خاکریزی با تراکم های ۹۰ ، ۹۵ و ۱۰۰ درصد
لایه های خاکریزی سنگی ( راکفیل )
بستر تقویتی
بستر طبیعی زمین
کاربرد این لایه ها بسته به مطالعات ترافیکی مسیر می تواند متغیر باشد . همچنین استفاده از ژئوسنتتیکها نیز زیر شاخه ای از موارد بالا می باشد که آن هم به مشخصات فنی طرح وابسته می باشد .

بیشتر بدانید : قیمت آسفالت خیابانی

برخی تعاریف در راهسازی

لایه های جاده سازی

قرضه

قرضه به منابعي اطلاق مي گردد كه كسري خاك و سنگ مورد نياز جهت ساختمان خاكريز راه از آنها تامين مي شود.

انواع قرضه شامل مواردی

قرضه جانبي

قرضه موضعي

قرضه منتخب

مصالح مناسب براي خاكريزي

کلیه خاکهایی که در گروه هفتگانه A-1تاA-7 مشخصات M-145آشتو قرار میگیرند به طور کلی مناسب و قابل قبولند.

در مواردی به علت شرایط خاص اقلیمی-جوی و نوع ترافیک بعضی از گروههای خاکهای فوق مانند A5، A6، A7 ممکن

است توسط دستگاه نظارت مناسب تشخیص داده نشود که باید پیش بینی لازم در مشخصات خصوصی دیده خواهد شد .

مصالح نامناسب براي خاكريزي

خاكهاي گچي -نمكي كه ميزان نمك و يا گچ محلول در آب آنها به ترتيب بيشتر از ۵ و ۱۰ درصد وزني باشد.

خاكهايي كه ميزان مواد آلي آنها بيشتر از ۱۰ درصد باشد.

خاكهاي مارني و رسي كه دامنه خميري آنهابيش از ۵۰درصد باشد.

كليه خاكهايي كه حداكثر وزن مخصوص آنها با روش AASHTO-T180 متدDكمتر از ۱.۵۵تن در متر مكعب باشد.تشخيص اين نوع خاكها با دستگاه نظارت و تصويب كارفرما مي باشد.

بستر و بستر تقويتي

لایه های جاده سازی

بستر

عبارت است از اولين سطح شروع لایه های جاده سازی عمليات خاكي كه فاقد لايه است.

بستر تقويتي

درصورتيكه جهت تقويت خاك بستر موجود از مصالح منتخب استفاده شود و اين مصالح با مصالح موجودمخلوط و

كوبيده گردد اين سطح به وجود آمده را بسترتقويتي گويند كه درهنگام آزمايش تعیین دانسيته نسبی در صورت

درخواست کارفرما ضخامت لايه اخذ خواهد شد و از نظر مشخصات در حكم لايه اول خاكريز مي باشد.(در صورت اجرای نامناسب در گزارش لایه اول قید میگردد)

خاكريز معمولي (EARTH FILLS )

به مصرف مصالحي اطلاق مي گرددكه كمتر از ۱۵ درصد حجم آن را سنگدانه هاي بزرگتر از ۱۵ سانتي متر تشكيل ميدهد.

ضخامت لايه هاي كوبيده از خاكريز در لایه های جاده سازی معمولي نبايد به طور كلي از ۲۰ سانتي متر تجاوز

نمايد.ولي مي‌شود با در نظر گرفتن تمهيدات لازم براي مصالح مناسب و غلطكهاي مناسب بيشتر هم شود ولي به هر حال از ۳۰ سانتي متر تجاوز نمي نمايد.

یکی از شرکتهای بزرگ در عرصه راه سازی dailycivil می باشد

سنگريزي ( ROCK FILLS)

شامل مصرف مصالحي است كه بيش از ۱۵ درصد حجمآن را قطعات و سنگدانه هاي بيش از ۱۵ سانتيمتر تشكيل مي

دهد و اين مصالح نبايد تجزيه پذير بوده و به مرور زمان به مصالح ريز دانه تبديل شوند.

سنگريزي فقط به تصويب دستگاه نظارت انجام مي پذيرد و مصالح مناسب براي اين عمليات معمولاً از برشهاي سنگي

تامين مي شود كه در لايه هاي موازي خط پروژه با ضخامتهاي معين احداث مي شودو حداكثر به ترازي ختم مي شود.

كه تا بستر روسازي (سابگريد) یا لایه های جاده سازی يك متر و يا بيشتر فاصله داشته باشد و ضخامت لايه هاي

سنگريزي بر اساس حجم تشكيل دهنده قطعات بزرگتر از ۱۵ سانتي متر به شرح بندهاي صفحه ۲۴ نشريه ۱۰۱ مي باشد.

كوبيدن و ميزان تراكم نسبي

مصالح مصرفي در عمليات خاكي بايد به روش T-180طريقه Dدر آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گيرند.

وزن مخصوص خاك در محل به روش مخروط – ماسه T – ۱۹۱ تعيين مي گردد.- مصالح مصرفي در لايه خاكريز به دو گروه زير تقسيم مي شوند :۱- درشت دانه : شامل گروههاي A1, A2 , A32- ريز دانه : شامل گروههاي A4 , A5 , A6 , A7