" ترتیب لایه های جاده سازی

ترتیب لایه های جاده سازی

عواملی که در طراحی روسازی تاثیر دارند :

  خاک بستر : که بایستی از لحاظ جنس و با نفوذ پذیری مورد بررسی قرار بگیرد.

     مصالح : که بایستی از لحاظ مقاومت و دوام بررسی کنیم .

     میزان تردد که بایستی بر اساس تعداد محورهای پیش بینی شده در طول عمر روسازی طراحی شود .

     عوامل جوی : روسازی بایستی در سرما و گرما و تکرار بارندگی ها و یخبندان ها پایداری خود را حفظ کند .


روسازی هایی که رویه بتنی دارند ، اصطلاحاً روسازی های سخت و روسازی هایی که رویه آسفالتی دارند ، اصطلاحاً روسازی های انعطاف پذیر نامیده می شوند .

در روسازی های انعطاف پذیر چون فشار ناشی ار چرخ های وسایل نقلیه در سطح کمتری به بستر روسازی فشار وارد می کنند.

در نتیجه شناخت رفتار خاک در بستر روسازی برای این نوع روسازی ها بسیار مهم است .

برای شناخت خاک ، نمونه برداری و گمانه زنی انجام  می دهیم .

برداشت ها از محور راه و از کناره های راه پیشنهادی صورت می گیرد .   

فاصله نمونه ها بستگی به تنوع خاک دارد ، هرچه تنوع خاک بیشتر باشد ، فاصله نمونه ها کمتر انتخاب می شوند .

این فاصله بین ۱۵ تا ۱۵۰ متر است .


هدف از انجام نمونه برداری :    

    تعیین جنس و مشخصات خاک بستر

      تعیین محل و جنس خاک مناسب برای بکارگیری در خاکریزهاست.

   تعیین محل و جنس مصالح مناسب جهت تثبیت خاک هاست.   

   تعیین محل و جنس مصالح مناسب جهت به کارگیری در لایه های روسازی است.

     مشخص کردن سطح آب های زیر زمینی می باشد .   

در پروژه های راه سازی عمق  آب های زیر زمینی راباید مشخص کنیم ، چراکه اگر سه عامل زیر همزمان با هم اتفاق بیفتد باعث ازبین رفتن روسازی می شود :  

۱-      سطح آب های زیر زمینی در عمق کمتر از ۳ متر باشد .

۲-      خاک بستر لایه دار باشد

۳-      درجه حرارت به زیر صفر برسد.