" بایگانی‌های آسفالت - شرکت خورشید راه
قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت :طرفین قرارداد به هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرا آسفالت باید اول طرفین قرارداد به صورت دقیق تعیین شده و رابطه آن ها با یکدیگر نیز کاملا تعریف شده باشد. طرفین قرارداد ممکنست اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده...