" بایگانی‌های ماشین های آسفالتکاری - شرکت خورشید راه
ماشین های آسفالتکاری ، کاربردها و ویژگی های آن

ماشین های آسفالتکاری ، کاربردها و ویژگی های آن

ماشین های آسفالتکاری ماشین های آسفالتکاری با ایجاد رویه های آسفالتی ، یک سطح غیر قابل نفوذ ایجاد میکنند که مانع از نفوذ آب وفرسایش زیر سازی جاده میشود . این گونه روکش ها را رویه انعطاف پذیر گویند. رویه های آسفالتی قابل انعطاف می توانند تغییر درجه حرارت را بهتر از رویه...